Data de la sol·icitud
Dades de la persona sol·licitant

Dades de l'acte o activitat

Hora d'inici:

Hora finalització:
Espai preferent que se sol·licita

Aula 1Aula 3Aula 4Aula 5


Material necessari per a dur a terme l'activitat

Taules Cadires Projector Pantalla Equip de so

Descriu breument l'activitatEm comprometo a fer un bon ús de l’equipament i deixar-lo en les mateixes condicions en les que ho he trobat. Així mateix, si observo algun desperfecte amb anterioritat a l’inici de l’activitat, ho comunicaré als responsables de l’Espai Na Camel∙la.