Una associació és una agrupació de persones que decideixen unir-se de manera voluntària, lliure i solidària per aconseguir, sense afany de lucre, una finalitat comuna d’interès general o particular. Per fer-ho es comprometen a posar en comú els seus coneixements, activitats o recursos econòmics, amb caràcter temporal o indefinit.

Per tant, les seves característiques principals són:

– Grup de persones
– Objectius i/o activitats comunes
– Funcionament democràtic
– Sense ànim de lucre
– Independents

Respecte aquestes característiques cal aclarir que no tenir ànim de lucre no significa que no es poden repartir els beneficis o excedents econòmics anuals entre els socis, per tant, sí que es pot:

– Tenir excedents econòmics al finalitzar l’any.
– Tenir contractes laborals a l’associació.
– Realitzar activitats econòmiques que puguin generar excedents econòmics.

En parlar d’associacions ens referim a organitzacions dinàmiques que emergeixen de la societat civil per vertebrar al voltant de la solució de necessitats d’àmbit territorial en el que sorgeix , la defensa dels interessos d’una comunitat o grup i la identificació amb significants socials, valors, etc. responent a tres raons principals :

a ) influència amb la seva acció i el seu projecte en aspectes de la realitat territorial, grups que interaccionen amb altres tendint a variar la seva condició ja transformar-se a si mateixos i a l’entorn on s’ubiquen.
b ) resposta a la necessitat de comunicació, de desenvolupament cultural , d’ocupació del temps lliure , de promoció social, etc.
c ) per a la venda d’un servei amb costos habitualment per sota dels de mercat, que difícilment podrien oferir si hagués de constituir-se com empresa .