Què es necessita per crear una associació?

– mínim tres persones,
– tenir objectius i/o activitats en comú,
– no tenir ànim de lucre,
– funcionar de manera democràtica.

Passes per montar una associació

1. Registrar l’associació. Per registrar una associació heu d’anar al Registre d’Entitats Jurídiques de la Conselleria de Presidència i Esports (Palma, Plaça de la Drassana, número 4. Telèfon: 971.17.65.65) i presentar els següents documents:

Instància de sol·licitud: s’ha de presentar original i una còpia. L’ha d’emplenar la persona que dugui els documents.
Acta fundacional i Model d’Estatuts: d’aquests dos documents s’han de presentar dues còpies originals de cadascuna, les associacions juvenils han de presentar tres còpies (en cas de voler funcionar amb un CIF provisional també s’han de presentar tres còpies). Han d’estar signades per tots els socis fundadors (mínim tres) i a totes les fulles. No valen fotocòpies.
Original i fotocòpia del DNI de la persona que presenta tota la documentació (la mateixa que emplenarà la instància).
Original i fotocòpia dels DNI de tots els socis fundadors (no és necessari que la persona qui presenta la documentació sigui soci/sòcia fundador/a).
Hi ha casos en què l’acta de constitució ha d’elevar-se a públic (acta notarial): si algun dels socis fundadors és persona jurídica, si s’aporten béns immobles o si l’associació obté recursos mitjançant la captació pública de fons.

2. Al Registre d’Entitats Jurídiques vos donaran l’imprès per pagar la taxa d’inscripció de l’associació (model 046: s’hauran d’abonar 47,93€. Es pot pagar a La Caixa, Sa Nostra, Crèdit Balear, etc.) i l’imprès per donar d’alta els llibres dels socis (es poden comprar a qualsevol papereria o llibreria).

3. Quan anigueu a recollir-lo heu de dur els llibres de l’associació (de socis, llibre d’actes i llibre comptabilitat) i l’imprès de la taxa de llibres pagat (4,12€, també es pot pagar a les entitats bancàries abans mencionades). Al Registre se sellaran aquests llibres per habilitar-los.

4. Més o menys passats quatre mesos, rebreu tota la documentació oficial de l’associació, però amb el número d’inscripció i amb el codi d’identificació fiscal (veure passa número 6) ja podeu funcionar.

5. Una vegada ja teniu el número de registre de la vostra associació i els llibres sellats, heu d’anar a una agència tributària per poder treure el codi d’identificació fiscal de l’associació (NIF) amb l’imprès 037 adjuntant els següents documents:

Original i fotocòpia de l’acta fundacional i els estatuts
Original i fotocòpia del certificat del registre amb el número de l’associació
Original i fotocòpia del DNI de la persona que signarà l’imprès

6. Cada vegada que s’hagin de tramitar diligències amb l’associació, haureu d’anar al registre, sol·licitar l’imprès corresponent, pagar la taxa i presentar-ho tot per duplicat juntament amb l’original i fotocòpia del DNI de la persona que realitzi aquestes diligències, per exemple: canvi de domicili, de junta directiva, expedició de certificats…

Documentació a presentar:

Model d’acta fundacional
Model d’estatuts
Model de modificació parcial d’estatuts
Model de modificació total d’estatuts
Notificació de canvi de directiva
Sol·licitud general