La Coordinadora d’Entitats de Manacor (CEM) o formalment Assemblea d’Entitats és un espai consultiu, participatiu i de gestió que té com a objectiu principal recollir les propostes consensuades de les entitats i/o les persones que facin un ús permanent de l’Espai i participar en la cogestió de l’Espai na Camel·la.
Es convida a formar part de l’Assemblea d’Entitats totes les entitats que vulguin fer un ús permanent de l’Espai na Camel·la.

ENTITATS QUE INTEGREN LA CEM:
Directori d’entitats
S’organitza de forma assembleària i horitzontal, sense càrrecs directius i on cada associació hi aporta un membre per a representar la seva associació. Es reuneix periòdicament per exportar les exigències associatives al Consell Sectorial, màxim òrgan de gestió de l’Espai.

L’Assemblea s’ha de reunir periòdicament. L’horari de reunió ha de ser publicat i la convocatòria sempre oberta.

 Comunicar la informació tractada al Consell Sectorial.
 Establir els punts importants que s’han de tractar al Consell Sectorial.
 Prendre posicionaments, basats en el consens de les entitats, respecte de temes com: pressuposts, canvis en la normativa d’ús, etc.
 Avaluar l’ús de l’espai de forma periòdica (tant de la gestió com de la fluïdesa, de la neteja, etc.).
 Compartir les accions i activitats que els diferents col•lectius duen a terme fora de l’Espai i també al propi Espai.
 Vetlar pel manteniment de la convivència i també pel bon ús de l’Espai.
 Designar temporalment les tres persones de l’Assemblea, les propostes de les quals es traslladaran a l’Ajuntament per tal que el seu nomenament es pugui elevar a l’Ajuntament en Ple.
Establir una coordinació fluïda entre les entitats i crear sinergies positives entre elles.
Dur a terme actuacions per tal de vertebrar i cohesionar la vida associativa.
Oferir serveis i recursos a les entitats membres per facilitar i millorar el funcionament i la projecció pública de les mateixes.
Actuar com a portaveu de les entitats que formen part de la Coordinadora davant instàncies i organismes externs.
Desenvolupar l’associacionisme al seu màxim exponent.
Afavorir la creació de noves entitats, associacions i organitzacions.
Per formar part de la Coordinadora d’Entitats de Manacor, heu de ser una entitat d’ÚS PERMANENT de l’Espai.

FORMAR PART DE LA COORDINADORA IMPLICA:
Acudir regularment a les assemblees.
Participar  de l’organització dels actes conjunts duits a terme per la CEM.
Fer un ús permanent de l’Espai na Camel·la.
Acceptar les normes d’ús de l’Espai na Camel·la.

TROBAREU MÉS INFORMACIÓ A:
Funcionament intern