VÍDEO EXPLICATIU
DEFINICIÓ DE L’ESPAI NA CAMEL·LA

Definim l’Espai Na Camel·la com un equipament que aglutina les activitats que impulsen  les entitats i els ciutadans i les ciutadanes de Manacor de tipus social, educatiu i cultural que ho sol·licitin, que no tenguin finalitat de lucre i que parteixin de les següents premisses bàsiques:

Els serveis que prestin han de ser de caràcter social, cultural, educatiu.
Les activitats programades a l’Espai Na Camel·la han d’estimular la convivència entre veïnats i veïnades i l’aprenentatge tant individual com col·lectiu.
Les activitats que s’hi organitzin han de crear les condicions favorables per a intercanviar idees i experiències a partir de tallers, monogràfics, trobades, actes culturals, reunions veïnals, exposicions, etc.
 S’ha de promoure l’ús del temps lliure de forma creativa, participativa i saludable.

A més, recull la promoció i potenciació de la participació ciutadana com a element de cohesió social i amb la clara voluntat de fer créixer el teixit associatiu de la ciutat com a mecanisme d’enfortiment de la societat.

FINALITATS DE L’ESPAI NA CAMEL·LA
 Dotar les entitats sense ànim de lucre de Manacor d’un espai digne per a desenvolupar la seva activitat. Les entitats i persones que treballen en l’àmbit social,  educatiu i cultural necessiten un espai que cobreixi les seves demandes.
 Dotar Manacor d’un punt de trobada per a la ciutadania. Pretén ser un espai on es trenca l’aïllament, s’intercanvien opinions, idees i experiències i es creen i/o es consoliden amistats.
 Oferir un ventall ampli d’activitats socials, educatives i culturals.
 Fomentar la participació ciutadana. Són els mateixos ciutadans i ciutadanes els qui mantenen vius aquests tipus d’equipaments, acudint-hi, participant-hi i proposant les activitats que s’hi organitzen.
 Promoure l’associacionisme dins Manacor. Dotar  les associacions d’informació i d’espais adequats d’ús compartit i, en general, donar suport infraestructural perquè les entitats puguin dur a terme les seves activitats amb el màxim de facilitats.