Qualsevol associació o persona particular que faci ús d’aquestes instal·lacions haurà de respectar les normes de convivència aquí descrites per tal d’assegurar la bona entesa amb la resta d’usuaris i usuàries de l’Espai Na Camel·la, i especialment no incórrer en cap falta de respecte i discriminació per raó de sexe, creença, ètnia o ideologia.

– S’han de respectar i mantenir en perfecte estat totes les instal·lacions, i seguir les indicacions dels responsables. En el cas que es produeixi algun desperfecte de les instal·lacions o que es deteriori algun recurs per mal ús o negligència, les despeses de la reparació o de reposició van càrrec de l’associació usuària.

– La cessió d’una sala comporta la cessió d’un determinat espai per un temps definit i amb l’equipament sol·licitat. El muntatge i el desmuntatge d’aquest equipament és responsabilitat de l’entitat sol·licitant.

– El material amb què compta l’Espai Na Camel·la, és d’ús exclusiu de l’Espai Na Camel·la. No pot sortir de l’edifici sense cap excepció.

– Només estan a la disposició de les entitats les sales sol·licitades i autoritzades i en els horaris establerts. No es poden fer servir altres espais sense l’autorització prèvia del Consell Sectorial de l’Espai.

– L’espai cedit i el temps de cessió s’han de determinar en funció de les necessitats i la disponibilitat de l’espai. Cap activitat no pot acabar més tard de les 12 de la matinada sense autorització específica.

– Les entitats que tenguin la previsió aparells elèctrics han de comunicar-ho als responsables de l’equipament. No es poden connectar mai ad’utilitzar parells de més de 2.000 watts de potència sense autorització expressa.

– L’adequació de l’espai utilitzat, així com l’ordenació i neteja de l’espai quan finalitzi l’activitat, és responsabilitat de l’entitat o de les persones que hagin utilitzat la sala.

– S’ha de respectar de forma estricta la capacitat de cada espai que se cedeix, el control del qual és responsabilitat de l’entitat sol·licitant.

– Les associacions i persones usuàries assumeixen totes les responsabilitats derivades de la contractació de personal o serveis de tota mena per dur a terme les actuacions o activitats desenvolupades o impulsades mentre facin ús de l’Espai; l’Ajuntament no pot assumir cap responsabilitat o obligació directa o indirecta.

– Les associacions sol·licitants han de nomenar una persona responsable del control i seguretat de l’acte. Qualsevol incident, l’ha d’assumir la persona que signi la sol·licitud.

– El responsable de  la sol·licitud de l’espai al qual se n’ha atorgat l’ús ha de garantir que els llums dels espais utilitzats queden en acabar l’activitat ben tancats. Si la seva activitat és la darrera que s’està realitzant al centre ha de garantir, també, que queden degudament tancats els llums dels espais comuns (banys i passadissos).

– El Consell Sectorial pot negar l’autorització d’ús de sales quan les activitats que s’hi vulguin dur a terme puguin causar molèsties evidents a les persones usuàries del centre o als veïnats i veïnades, fins i tot en aquells casos que l’autorització ja s’hagi concedit, sempre que es demostri que l’activitat comporta riscs o molèsties no notificades prèviament.

– El Consell Sectorial de l’Espai ha d’estar informat en tot moment de la tipologia de les activitats organitzades per les entitats. En el cas que les activitats puguin ser considerades com a activitats de risc (tant per a les persones com per a la infraestructura) o que puguin incomplir la normativa legal o el descrit en aquest Reglament d’ús, el Consell Sectorial pot denegar la realització de l’activitat.

– No es permet cuinar a cap sala, llevat que hi hagi una autorització expressa per a casos particulars (tallers de cuina, demostracions, etc.).

– No es pot vendre cap producte ni dur a terme activitats de caràcter lucratiu dins l’Espai Na Camel·la. L’única excepció es pot fer, amb autorització prèvia del Consell Sectorial, quan la venda o l’acte lucratiu sigui per ajudar al finançament de l’Espai o de les entitats sense ànim de lucre que en facin un ús.

– No es permet la realització de refrescs, dinars, berenars o sopars com a objecte principal d’una sol·licitud d’ús d’espai. Només es pot autoritzar la realització de dinars, sopars o refrescs en el cas que formin part i/o complementin una activitat amb una finalitat social, educativa i cultural clara.

– L’Espai Na Camel·la no s’identifica en cap ideologia, partit polític o religió i el seu Consell Sectorial no es fa responsable dels posicionaments o opinions que s’hi transmetin, respectant la lliure expressió sempre que estigui en el marc del que estableix el primer apartat dels drets i els deures.

– Per tal d’evitar la identificació de l’Espai Na Camel·la amb qualsevol tendència ideològica, política o religiosa determinada, no es pot autoritzar l’ús de l’Espai a partits polítics o esglésies.

– A la publicitat de les activitats que realitzin les entitats hi ha d’aparèixer  el logotip de l’Espai.