a) Associacions, col·lectius i entitats de Manacor, constituïdes legalment, sense finalitat de lucre, de l’àmbit social, educatiu i cultural, i que adrecen la seva activitat als seus associats i associades i/o a la població de Manacor en general.
b) Persones usuàries puntuals amb interès de fer activitats concretes i sense ànim de lucre adreçades a la població de Manacor en general.
c) Totes les persones que participin a títol individual o col·lectiu en alguna de les activitats que es desenvolupin a l’Espai.

Per tal de regular correctament la utilització dels diferents espais es distingeixen dos tipus d’activitats: les permanents (continuades, habituals o temporals)  i les puntuals (esporàdiques).

  1. Es consideren activitats permanents les que de manera continuada portin a terme grups, entitats o associacions a l’Espai. Per exemple: reunions periòdiques i altres activitats similars.
  2. Es consideren activitats puntuals els actes o activitats de persones, grups, entitats i associacions que no estan incloses dins les activitats permanents pel seu caràcter esporàdic. Per exemple: reunions extraordinàries, xerrades, etc.

 

PROCEDIMENT PER FER UN ÚS PERMANENT DE L’ESPAI

Entenem per ús permanent la programació d’activitats tant internes de l’entitat destinades als qui en formen part (reunions, tallers de consum propi, etc.) com externes, és a dir, on l’entitat programi una activitat amb assistència oberta. Aquest ús es revisarà cada sis mesos, a no ser que hi hagi un motiu de força major per revisar-la abans.

Requisits per fer ús de l’Espai de forma permanent:

  1. Formar part de l’Assemblea d’Entitats activament, assistint periòdicament a les reunions.
  2. Emplenar el full de registre de l’Espai i aportar una còpia dels estatuts la primera vegada que s’utilitza l’Espai, explicant la periodicitat de l’activitat i també les característiques de l’activitat que s’hagi de dur a terme de forma periòdica a l’Espai (setmanal, quinzenal o mensual). Aquest full s’ha de fer arribar al Consell Sectorial, que l’acceptarà o no.Vegeu l’annex 1: Full de sol·licitud per a activitats permanents a l’espai.
  3. El Consell Sectorial ha d’autoritzar o denegar la sol·licitud i convocar la persona representant de l’entitat o associació que vulgui usar permanentment l’Espai per formalitzar el punt 4 si es produeix l’autorització.
  4. Acceptar i signar el reglament d’ús i entregar les claus, si és el cas.

Especificitats de les entitats amb ús permanent de l’Espai:

– Entenem que per fer un ús permanent de l’Espai, l’entitat o col·lectiu ha de disposar d’una clau. Si l’espai està obert en l’horari en què l’entitat du a terme la seva activitat, tant a l’inici com a la finalització, s’ha d’estudiar la viabilitat que no tengui clau.
– Per tal de facilitar la programació d’activitats a l’Espai, cada cop que una entitat que formi part de l’Assemblea d’Entitats vulgui fer una reunió o trobada extraordinària basta que enviï un correu electrònic informant de l’hora, dia i sala de preferència per tal de sol·licitar-ne l’ús, utilitzant el document de l’annex 2: Full de sol·licitud per a activitats puntuals. En un termini de dos dies, el Consell ha de contestar la viabilitat de la sol·licitud.
– En cas de ser un acte amb convocatòria oberta per a l’assistència, el procediment és el mateix però el termini de resposta és d’una setmana.
– Cap activitat no pot ser anunciada a cap mitjà abans de tenir el vistiplau del Consell Sectorial per a la cessió de l’espai. Si no és així, immediatament es denegarà la sol·licitud i s’aplicarà l’article 8 del capítol III d’aquests criteris d’actuació.
– Les entitats que formin part de l’Assemblea d’Entitats tenen preferència a l’hora d’escollir aula i horari si coincideix la seva sol·licitud amb la d’una altra persona o entitat, i la simultaneïtat no és compatible.
– L’autorització de les dependències de l’Espai a les associacions o entitats té la consideració de cessió d’ús a precari, i és responsabilitat seva vetllar pel bon funcionament i la conservació de les dependències.

PROCEDIMENT PER FER UN ÚS PUNTUAL DE L’ESPAI

Entenem per ús puntual, la utilització de l’Espai per dur-hi a terme esporàdicament alguna activitat concreta programada, tant per part d’una entitat o associació com per una persona a títol individual.

Requisits per fer ús de l’Espai de forma puntual

  1. Les entitats i/o persones sense ànim de lucre tant registrades com no, però només interessades a fer un ús puntual de l’Espai, han de formular la sol·licitud al Consell Sectorialde l’Espai, emplenant l’imprès creat per a aquesta finalitat. Aquest imprès s’ha d’enviar per correu electrònic al Consell o bé dur-lo presencialment a  l’Espai amb cita prèvia. Vegeu l’annex 2: Full de sol·licitud per a activitats puntuals a l’espai.
  2. La valoració de la viabilitat de l’activitat i la resposta conseqüent tarda com a màxim una setmana. Si és acceptada es comunica a la persona responsable de la sol·licitud i es col·loca al calendari.
  3. Les persones i entitats sol·licitants només compten amb la disponibilitat de l’Espai quan així se’ls hagi degudament notificat.
En cap cas no pot ser anunciada l’activitat a cap mitjà amb anterioritat a la notificació de la cessió de l’Espai per part del Consell Sectorial; en cas contrari la sol·licitud serà denegada.

La cessió de sales ve determinada per l’ordre de preferència següent:

1. En cas de concurrència d’associacions de la mateixa classe, la prioritat s’ha d’establir per ordre d’entrada de les sol·licituds.
2. Entre les sol·licituds de caire associatiu, tenen prioritat les d’àmbit territorial municipal.
3. Les associacions i entitats registrades a l’Assemblea d’Entitats tenen preferència sobre la utilització d’usuaris i usuàries individuals o col·lectius no adherits a l’Assemblea d’Entitats.

Les autoritzacions d’ús d’espais municipals poden ser revisades o quedar sense efecte en els casos següents:

1. Extinció de l’associació o entitat.
2. Utilització inadequada o amb fins lucratius o il·lícits dels equipaments cívics per part de qui en té la cessió.
3. Canvi substancial de les circumstàncies o dels motius que propiciaren la cessió.
4. No utilització habitual i continuada de les dependències cedides.
5. Incompliment de les normes d’aquest Reglament o utilització incorrecta de les instal·lacions i mitjans materials de l’equipament.
6. Necessitat de fer obres de reforma i millora que obliguin a desocupar les dependències o a reorganitzar els espais que hi ha.
7. Altres raons d’interès públic, força major o decisió, degudament argumentada, del Consell Sectorial.