La gestió de l’Espai Na Camel·la serà compartida entre l’Assemblea d’entitats i l’Ajuntament de Manacor.

Admetre aquesta coresponsabilitat per avançat és un exercici de democratització i de cultura participativa important. Atesa la complexitat que es pot produir en les relacions entre les entitats i l’Ajuntament, que poden dificultar l’entesa i el consens, és imprescindible crear uns mecanismes de coordinació.

Per això és necessari crear un òrgan de gestió, participatiu i àgil, en el marc de les funcions que se li estableixin.

Aquest òrgan de cogestió serà representat pel Consell Sectorial. Aquest Consell ha d’estar integrat per: tres persones en representació de les entitats elegides en assemblea, tres persones que siguin tècnics en representació de l’Ajuntament, i el regidor designat pel batle, que en serà el president.

Aquest sistema de cogestió implica major responsabilitat i garanteix més implicació i motivació per ambdues bandes, i és una eina d’interlocució real i continuada entre l’administració i les necessitats i opinions de les entitats, així com també de les persones usuàries en general.

ÒRGANS DE GESTIÓ DE L’ESPAI NA CAMEL·LA:

La creació del Consell Sectorial de l’Espai Na Camel·la va ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Manacor en sessió duita a terme el dia 12 de maig de 2014. En el mateix Ple es varen aprovar les normes reguladores de la seva composició, organització i àmbit d’actuació, que es recullen al BOIB núm. 9384 de 29 de Maig del 2014 i de les quals podem extreure les característiques generals següents:

Naturalesa

El Consell Sectorial de l’Espai Na Camel·la es configura com a òrgan de participació ciutadana de naturalesa consultiva i assessora en matèries que facin referència a la promoció, dinamització, coneixement i ús d’aquest espai públic.

Les propostes que acordi el ple del Consell Sectorial tenen caràcter de recomanació i/o consulta, en cap cas no tenen caràcter decisori.

Regulació

El Consell Sectorial de l’Espai Na Camel·la es regeix pel que estableixen les normes aprovades pel Ple de l’Ajuntament de dia 12 de maig de 2014, i també pel que disposa el Reglament municipal de participació ciutadana de l’Ajuntament de Manacor, el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i la resta de disposicions legals que li siguin aplicables amb caràcter supletori.

Finalitats

El Consell Sectorial de l’Espai Na Camel·la té com a finalitats essencials les següents:

a) Promoure la dinamització i el coneixement públic de l’Espai.
b) Col·laborar en la coordinació del calendari d’activitats de les entitats i associacions, així com en la resposta a les sol·licituds individuals que es formulin.
c) Informar sobre l’atorgament o denegació dels usos dels equipaments de l’Espai.
d) Vetllar pel manteniment de la convivència del centre en un clima d’ordre i respecte a les persones, normes i equipaments.
e) Vetllar per la neteja i el manteniment de les parts comunes de l’Espai.
f) Vetllar per la correcta utilització i distribució de les claus d’accés de l’Espai.
g) Fer el seguiment de les activitats i dels usos que se’n derivin per tal de valorar l’aprofitament del que s’ha sol·licitat.
h) Elevar propostes i suggeriments d’actuació als òrgans decisoris de l’Ajuntament de Manacor en els assumptes relacionats amb l’Espai, sobretot pel que fa a la seva millora i les despeses i inversions a realitzar.
i) Informar sobre la decisió a prendre, en cas de duplicitat de dates i espais entre sol·licituds, pel que fa a la preferència de les entitats sol·licitants.
j) Proposar modificacions a les normes que regulen l’espai.
k) Altres que puguin ser-li encomanades pels òrgans pertinents, respectant la seva naturalesa no decisòria.

Atribucions

Les atribucions del Consell Sectorial de l’Espai Na Camel·la tenen un caràcter consultiu i informatiu, i es concreten en la facultat d’elaborar estudis, dictàmens i propostes en l’àmbit sectorial pel qual ha estat constituït. Els documents elaborats no són en cap cas vinculants, sinó que tenen rang de recomanació. No obstant això, i en el cas que els òrgans de govern de l’Ajuntament de Manacor ho considerin adient, poden derivar en propostes d’acord que, en tot cas, han de ser elevades a l’aprovació dels òrgans municipals competents.

Òrgans icomposició

El Consell Sectorial de l’Espai Na Camel·la està integrat per les persones que nomeni el Ple en representació de l’Ajuntament i de les associacions i entitats.

Els òrgans del Consell són:

 La Presidència
 El Ple
 Les comissions de treball

La Presidència

La Presidència del Consell de l’Espai Na Camel·la recau en la regidoria que nomeni la Batlia.

Són funcions de la Presidència del Consell les següents:

a)   Convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions, moderar els debats i dirimir els empats amb el vot de qualitat.
b)   Fixar l’ordre del dia.
c)   Exercir la representació del Consell en tots els actes i procediments que correspongui.
d)   Vetlar per l’execució dels acords que s’hagin pres.
e)   Signar els escrits oficials.
f)   Autoritzar l’assistència al Ple i a les comissions de treball de persones de reconeguda vàlua o coneixements específics quan el tractament d’un tema concret ho faci aconsellable.
g)   Totes aquelles altres que no estiguin expressament atribuïdes al Ple.

El Ple

1. El Ple del Consell de l’Espai Na Camel·la està format pels membres següents:

l  Presidència: la regidoria que nomeni la Batlia.

l  Vocalies:

Tres persones tècniques de les àrees municipals que gestionen matèries relacionades amb l’àmbit sectorial pel qual ha estat constituït, a proposta de la regidoria que hagi nomenat la Batlia per presidir el Ple del Consell Sectorial de l’Espai Na Camel·la.

Tres persones representants de les associacions i/o entitats inscrites en el registre municipal corresponent, que són proposades per les associacions o entitats, mitjançant el procediment adient que en garanteixi la representació.

l  Secretaria: una persona funcionària de qualsevol de les àrees municipals relacionades amb l’àmbit sectorial del Consell.
2. Les designacions nominals de les persones integrants del Ple del Consell Sectorial de l’Espai Na Camel·la, que poden incloure les dels respectius suplents, es fa mitjançant acord del Ple de l’Ajuntament de Manacor.
3. Poden assistir a les reunions del Ple aquelles persones que la Presidència, per pròpia iniciativa o a proposta d’algun membre del Consell amb comunicació prèvia, consideri adients per raó de competència o activitat, en funció de les matèries que s’hagin de sotmetre a deliberació, amb la finalitat d’informar i assessorar sobre aspectes concrets. Aquestes persones actuen, en qualsevol cas, amb veu però sense dret a vot.

Les comissions de treball

1. El Consell pot constituir comissions sectorials o especials, si ho considera convenient, per a l’estudi d’aspectes relacionats amb el seu objecte i han d’estar obertes a la participació de persones no membres del Ple.
2. Aquestes comissions tenen com a missió elaborar, preparar o fer el seguiment sobre temes específics per ser sotmesos a la consideració del Ple del Consell.
3. La seva creació, composició, contingut i duració, els acorda el Ple del Consell.

Funcionament dels òrgans col·legiats del Consell

a)         Funcionament del Ple

La periodicitat de les sessions del Ple és mensual.

La Presidència, amb l’assistència de la Secretaria del Consell, és l’encarregada de convocar les sessions. També pot convocar sessions extraordinàries quan així ho consideri oportú.  Així mateix, la Presidència ha de convocar sessions extraordinàries quan ho sol·liciti per escrit 1/3 part dels membres del Ple del Consell.

La convocatòria de les sessions ha d’anar acompanyada del corresponent ordre del dia, que s’ha de fer arribar a totes les persones integrants amb una antelació mínima de dos dies hàbils.

Per tal que es pugui constituir el Ple del Consell és necessària l’assistència, com a mínim, de la meitat de membres del Consell, amb l’assistència necessària de la Presidència i qui ocupi la Secretaria del Consell.

Els acords del Ple s’adopten per majoria simple, excepte l’acord per proposar la modificació d’aquestes normes reguladores aprovades per l’Ajuntament en Ple, que requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres.

Les votacions per a l’adopció dels acords han de ser ordinàries, encara que la Secretaria ha de reflectir en l’acta de la sessió el sentit del vot expressat per cada un dels membres.

 

b)         Funcionament de les comissions de treball

El Consell Sectorial pot crear les comissions de treball que el Ple consideri necessàries per a abordar temàtiques específiques. La composició, periodicitat de reunió i duració de les comissions s’han d’establir per acord del seus membres i en atenció a les directrius del Ple.

A les comissions de treball, també poden assistir-hi persones de reconeguda vàlua o coneixements específics quan el tractament d’un tema ho faci aconsellable. Aquesta proposta pot fer-se a iniciativa de la Presidència, o per acords del Ple del Consell o de les pròpies comissions de treball.

L’Assemblea d’Entitats és un espai consultiu, participatiu i de gestió que té com a objectiu principal recollir les propostes consensuades de les entitats i/o les persones que facin un ús permanent de l’Espai i participar en la cogestió de l’Espai.

Trobareu més informació a:

Coordinadora d’Entitats de Manacor (CEM) – Assemblea d’Entitats